Visjon

Visjon

Vi i Bergen Økologiske Landby (BØL) bygger en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever et enkelt liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling.

I landsbyen foregår det lek, musikk, sang, dans, teater, kunst, livslang læring, dyrkning, dugnad og annet arbeid i et blomstrende samspill.

I landsbyen lever vi et enkelt liv med omsorg for hverandre og naturen, hvor vi deler på arbeid, erfaringer og det jorden gir oss, med rettferdig fordeling lokalt og globalt.

Bearbejdet Version 15.1.2019 (af Brita og Randi - nu i prospektet):

«Vi i Bergen Økologiske Landby (BØL) bygger en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter. Vi lever et enkelt liv med omtanke for og hensyn til hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling. I landsbyen foregår det dyrking, dugnad og annet arbeid i et blomstrende samspill – og sang, dans, musikk og leg. Vi deler arbeid, erfaringer og det jorden gir oss, med rettferdig fordeling lokalt og globalt.»

***


Formål

Vi vil bygge en økolandsby som en bærekraftig, menneskelig tilpasset, fulltids leve- arbeid og  bosetting hvor våre ulike menneskelige aktiviteter er integrert i og med naturen på en måte som underbygger både natur og menneskelig utvikling og som kan fortsette slik i det uendelige.
Vi vil oppføre ca. 40 boenheter fra ca. 10  til 100 m2: rom, hybler, leiligheter, enfamiliehus og bofellesskap, etter en ressurs- og miljømessig fornuftig standard.

I landsbyen vil der være plass til ca. 100 mennesker fra alle lag av befolkningen, med engagement i og interesse for natur og miljø, nåtid og fremtid og med et mangfold av bakgrunner, utdannelser, livserfaringer, kunnskaper, interesser, aldre og familiesammensetninger.

Landsbyens beboere er alle innstilt på å delta aktivt i et økologisk fællesskap. Alle bidrar med dugnads-aktiviteter, og alle som ønsker det, skal kunne ha sitt daglige virke i landsbyen, særlig innen landsbyens matforsyning og i mange grønne småbedrifter.

Vi søker å oppnå en god samhørighet i landsbyen ved å ha fellesaktiviteter (f.eks. fellesmåltider), fellesrom ute og inne, ved å framheve estetisk arkitektur med mange ulike møteplasser. Vi søker også å ha livsfase- og årstidsfeiringer, lokale medier, tydelig og demokratisk beslutningsstruktur og konsensus som styringsverktøy for å fremme tillit slik at alle føler seg bekreftet, sett og hørt og støttet av hverandre.

I landsbyen er der felleshus, kafe med festlokale og lekerom, bibliotek, mediatek og felleskontor, vaskekjeller og verksteder og lokaler som egner seg til barnepass, læring og utdanning. I landsbyen er der også felles uteareal med kjøkkenhager, lekeplasser og hønsehus mm. En slik utformning imøtekommer menneskers sosiale og grunnleggende behov for samvær, nærhet, trygghet og personlig vekst og utvikling og stimulerer til samarbeid på tvers av alder, kjønn og interesser.

Landsbyen deltar aktivt i sitt lokalsamfunn og ulike nettverk sammen med andre landsbyer og organisasjoner i inn- og utland. Landsbyen ønsker også å ta imot besøkende fra lokalområdet, hele Norden og alle kanter av verden, som woofere mm.