status 28.06.09

Bergen Økologiske Landsby arbeider for å etablere en økologisk landsby i Bergensområdet og ser på Haukås gård (ved tidligere Vestlandsheimen) i Åsane som særlig egnet. I den forbindelse har BØL vært en viktig aktør i arbeidet med å utvikle visjonen bak forslag til reguleringsplan for Haukås våtmarkspark som skal vedtas høsten 2009.

I disse dager ferdigstiller BØL en detaljert prosjektbeskrivelse for en økolandsby og hvilke løsninger en ser for seg.


En økolandsby er en planlagt bosetning hvor alle sider ved menneskelig aktivitet er integrert og hvor kretsløpstankegangen ligger til grunn for all planlegging og drift. I tillegg til boliger vil mange av innbyggerne ha sin arbeidsplass tilknyttet gårdsdrift eller annenn virksomhet i landsbyen. Husene er bygget av giftfrie og resirkulerbare materialer, avfall og avrenning resirkuleres lokalt og en benytter fornybar energi.

Utdrag fra Bergen kommunes forslag til reguleringsplan (2006):

"5.8 Økologisk landsby

Medlemmar frå Framtiden i våre hender arbeider for å etablere ein økologisk landsby i Bergen, og starta våren 2004 prosjektet ”Bergen Økologiske Landsby” (BØL). Visjonen er knytt opp mot økologiske bu- og driftsformer, grøne verksemder og lokale arbeidsplassar. Ein ser føre seg ein klyngetun-inspirert landsby med ein kombinasjon av gamle, norske byggjetradisjonar og nye, ekperimentelle byggjeformer. På lengre sikt har BØL ein intensjon om å etablere eit samfunn på 80 – 100 personar med om lag 40 bueiningar, barnehage, kafé og eit felleshus med mellom anna gjesterom, møte- og festlokale samt bibliotet. Området ved Haukås gård er ein av fleire stadar som BØL vurderer som interessant for etablering av ein økolandsby i Bergen. Sjølve landsbyen kan tenkast plassert aust for planområdet, men det er mogleg at driftsbygninga og området i umiddelbar nærleik av denne kan romme noko av verksemda knytt til den økologisk landsbyen. "

(Bergen Økologiske Landsby BA ble stiftet av medlemmer i Bergen Framtiden i våre hender, 1. mars 2005)