Energiforbruk i Norge

Årlig energitilgang i Norge er 1156 PJ (PJ = Petajoule. Peta = 10^15 = 1000 000 000 000 000), ifølge SSB

 

Energitilgangen 1156 PJ  blir da 321 TWh. TWh er en vanligere enhet for energimengde.

Fra samme tabell finner vi andel vannfalls- og vindenergi: 444 PJ = 123 TWh

Dette utgjør i underkant av 40% av totalen.

Ved er 19 TWh, eller 6%, resten er fossile brensler.

Arnstadutvalget (se Haugan, 2012) hevder at potensialet for reduksjon av energibruk i bygninger er på 40 TWh innen 2050.

Instalert effekt vindkraft i Norge (Energiportalen)= 256 MW = 2,24 TWh, dvs. helt neglisjerbart. Optimistisk anslag per 2020 er 30 TWh (uklart om kapasitetsfaktoren er med (31%) eller om det er installert effekt-basert).

NVe regner havvindpotensialet til mellom 18 og 44 TWh.(2020)

Konsesjonssøknader (land) 2209 (NVE) er 200 TWh (litt underlig at havpotensialet da anses stort)

Brensel fra skog er av UMB antatt til 8 TWh (2015)

Tenker vi reduksjon i energibruken,  vil f.eks. 26% reduksjon i energitilgangen utgjøre (321 x 26%) = 83 TWh

26% er 1% "antivekst" i 30 år, dvs "tilbake" til 1983-nivå.

Legger vi sammen alle potensialene (40 + 30 + 30 +8) = 108 TWh (her er sett bort fra de 200 TWh søknadene)

Fossilbruk = (total - fornybar -bio) = 321 -123 -19 = 179 TWh

Erstatter vi med de nye kildene får vi tilbake (179- 108 =) 71 TWh

Antar vi videre at vi er tilbake på 1983 nivå (trekker fra 83) , får vi et overskudd på 12 TWh og altså helt uten fossile bidrag.

 Regner vi med de 200 TWh planlagt på land og ser bort fra antivekst, har vi 100 til overs.

 

I Europa produseres det 3500 TWh el. De hundre TWh fra NOrge blir da ubetydelig, særlig når en tar med fossilandelen som må erstattes.

Dvs. Norge kan klare seg fint på fornybar energi, men noen (netto) eksport av betydning er ikke mulig, særlig tatt i betraktning at land-vindprognosene virker urealistiske.

 

NVE-rapport om energiforbruk

 

 Enheter for energimengde og -bruk, omregningsfaktorer

Enheten Joule angir mengde energi, mens Watt (W) angir effekt, hvor fort energimengen forbrukes. Hvis en sammenligner energimengde med distanse, tilsvarer effekten farten; vei = fart x tid, feks fart 60 km/t, tid=10 t, dvs vei = 600 km. Energi: En stein på 10 kg (m), 1 m over bakken (h)  har en stillingsenergi på mgh = 10 x 10 x 1 (g= ca 10 m/s/s) = 100 J. Hvis vi slipper den og den bruker 2 s på å nå bakken, blir effekten 100 J / 2 s = 50W (omtrent som en vanlig lyspære). Vi kan også måle i kilowatt (kW), 50 W = 0.05 kW. Nå antar vi at vi har "steinsystemet vårt på 0.05 kW. Så anter vi at vi har uendelig mange slike steiner stilt opp etter hverandre og når den ene lander så gjør den at den neste faller , osv (eller at lyspæren står på hele tiden). Foregår dette i 1 år - eller 365.25 x 24 = 8764,8 t (timer) , får vi 0,05 kW x 8764,8 t = 438,24 kWt (kW x t). Multipliserer vi med 3600 (s per t) får vi ca 1578000 kJ. Vi kan alså måle energimengde i kWt eller kJ. For hele landet er det vanligst me TWh (1 TWh = 1 000 000 000 kW = 10^12 W).

For å komme fra TWh til TJ multipliserer vi med 3600: 1TWh = 3600 TJ = 3,6 PJ