Masteroppgave av Marita Johansen (UiB) 2019

Bringing together Quality of Life and Climate Change: From the perspectives of two ecovillages (2019)

Sammendrag
I hele verden blir sosiale og miljømessige determinanter for menneskers livskvalitet og velvære påvirket av klimaforandringer. Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC, 2018) understreker nødvendigheten av en bærekraftig omstilling i samfunnet. Kunnskap om hvordan dette kan oppnås uten å risikere menneskers livskvalitet og velvære, men heller å styrke den, kan være av verdi for samfunnet og innenfor det helsefremmende arbeidet. Økolandsbyer representerer praktiske eksempler på hvordan man kan oppnå en bærekraftig omstilling på et lokalt samfunnsnivå. Tilgjengelig forskning på økolandsbyer har fokus på økolandsbybeboernes motivasjoner og bærekraftige praksis. Forskning indikerer også at økolandsbybeboere sin livskvalitet og velvære er høy. Studiens hensikt er å rette oppmerksomhet mot relasjonen mellom livskvalitet og klimaforandringer. Med en kvalitativ tilnærming og bruk av metodene; intervju, deltagende observasjon og kognitiv kartlegging, utforskes økolandsbybeboere sin oppfatning av livskvalitet og velvære i relasjon til et klima i endring. Salutogenese og community-based adaptation er brukt som teoretiske rammeverk. Studien fant at sosial kapital, bærekraftig adferd og intensjonelle hensikter er viktige faktorer i forhold til økolandsbybeboeres livskvalitet og velvære. Betydningen av nære relasjoner, å ta del i noe viktig, et helhetlig verdenssyn og det å være et eksempel for andre, var fremtredende komponenter i studiets funn. Disse komponentene bidro til økolandsbyprosjektenes strategier for reduserende -og tilpassende klimatiltak. Studiet konkluderer at overnevnte faktorer henger sammen og framstår som nødvendige for økolandsbybeboernes livskvalitet, samt deres resiliens som felleskap.