Bruvik - økolandsbyen

 

Kontakt: e-post.

 

Foto: Kristian Flo

Et enkelt liv – nær naturen

 

Et bolig-og livsstilskonsept som vektlegger fellesskapet,  naturen og lokale byggetradisjoner


Økolandsbyen på Bruvik er et medlemsdrevet prosjekt hvor vi integrerer et godt sosialt miljø med en lite ressurskrevende livsstil. Vi bruker økologiske designmetoder, permakultur, økologisk bygging, egen matproduksjon, grønne arbeidsplasser, fornybare energikilder og inkluderende prosesser.

Visjonen er å bygge en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever gode liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling.

Fra høsten 2017 er opp til 23 enheter ledige. Er du tidlig ute, har du mer å velge i og  kan være med på å utforme hus og landsby. 

Les mer i prospektet

 

Tomten


Området består av ca. 37 mål eksisterene utmark med lett skrånende terreng, regulert til boligformål med 39 enheter. I tillegg har vi inngått en intensjonsavtale med Osterøy kommune om å disponere store deler av et 35 mål  stort tidligere jordbruksområde (Neset) til felles hage og parsellhager eller andelslandbruk.

 

null

Kilde: www.norgeskart.no (kart); Bergen Økologiske Landsby (ill.)

 

 Se mer på Facebook

Bruvik - mellom fjord og fjell

 null Foto: Lise Kismul

Bruvik ligger på en frodig landskapsstripe langs fjorden og omkranset av majestetiske fjell og mangfoldig natur. Jordsmonnet er godt med et rikt plante- og dyreliv. Jordbruk er en tradisjonell levevei. Bygden har ca. 400 innbyggere.

Vår  landsby vil bli en del av lokalsamfunnet på Bruvik hvor dugnadsånd og innsats fra ildsjeler har resultert i blant annet eget grendahus,  barneskolebygning, godt vedlikeholdt kirke, nærbutikk. Her er rom for sosiale aktiviteter, idrettslag, båthavn og flotte turmuligheter på fjellet.
Garden i Klyvvikje byr på gardsmat og opplevelser i tradisjonell byggeskikk. Norsk-Koreansk Kultursenter driver bl a med Tae- Kwondo-trening.

null                        null

Foto: Lise Kismul                                                                    Kilde: www.norgeskart.no

Hus

 

Området er disponert til spesialtegnede eneboliger og rekkehus i tillegg til selvbygg. Husene er inspirert av og delvis basert på grindbygget som er en gammel vestnorsk byggeskikk. Eneboligenes hovedelementer består av hel – og halvklimatiserte soner, samt en mindre enhet som binder dem sammen. Denne utformingen gir gode uterom både med tanke på privat skjerming og tilgang til offentlige fellestun, mye likt klyngetunet på Havrå. Her samles en for en felles prat, dugnad eller lek. Samtidig gir konstruksjonen skjerming for vind og vær.

   null                     null

Eneboliger utformet for økolandsbyen. Ulike løsninger på samme grunnform. Fullt innredet eller med uthus/ bod/ verksted.

Illustrasjoner: OpaForm AS

For å fremme en miljøvennlig, bærekraftig stedsidentitet har vi valgt en designpalett med varierte hustyper, felles estetisk formspråk, valg av økovennlig materialbruk, fargebruk og andre løsninger både for våre egendesignede og for selvbygde hus. Husene er tilpasset stedets natur og klima og inspirert av lokal byggeskikk og bygget av stedsnære materialer. Dette innebærer at vi tilstreber færrest mulig naturinngrep ved minst mulig skyting og grunnmur tilpasset terreng. Vi velger miljøvennlige, bærekraftige og mest mulig lokale materialer. Sentralt står lokalt levert malmfuru som ytterkledning, med variasjonsmuligheter innen ulike treslag og naturlige materialer som stein.

Livsløpsstandard tilstrebes i 50% av landsbybebyggelsen med tilgang til uteområder for alle og hvor husets første plan lett kan tilpasses mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Byggetrinn og boligtun

 

 I første byggetrinn realiseres 5 tun / boliggrupper (BG) med i alt 23 enheter og klargjøring for felleshus.

Eneboliger i BG1

Byggemetoden er modulbasert og g­ir dermed stordriftsfordeler, men gir samtidig rom for bruk av egeninnsats og stor grad av fleksibiltet med hensyn til individuelle løsninger. Her er valgmuligheter for utforming utifra familens størrelse og varierende behov for daglige oppholdsrom og ekstra soverom, bodplass, hobbyrom, vinterhage, drivhus osv. Huset tilpasses i størst mulig grad til terrenget, hvor hovedtypen av grunnmur består av Leca-elementer, men kan i prinsippet utformes etter eget ønske med tørrmur eller pæler. Husene utnytter sol-/ lysforhold mot sør og vest. De nærmeste områdene rundt eget hus er avsatt for muligheter for dyrking.

 

null

Illustrasjon: Osterøy kommune / Bergen Økologiske Landsby

 

Rekkehus i BG2

Husrekken medf 6 enheter ligger flott til med utsikt mot sør-vest, plassert på en berghylle hvor det vil bli fine, skjermede områder for opparbeidelse av eget uteområde samt felles hage for dyrking og lek og annen aktivitet og felles bodanlegg. Tre fleksible grunntyper med variasjon i størrelse og løsningsmuligheter gir et mangfoldig uttrykk – med fokus på hems, veksthus, ulike romløsninger og tilvalgsmuligheter.


null

Rekkehus over 2 plan. # ulikestørrelser og utforminger.

Illustrasjon: OpaForm AS

Leilighetshus i BG3

4 leiligheter som vil innholde mindre egne boareal med felles kjøkken og stue.

Boligenheter for selvbygg BG5

Her er avsatt til 7 enheter. Her står en nokså fritt, mens hustyper benyttet i BG1 kan også brukes.

Felleshus

Lokalisert ved BG3. Ca 300m2 over 2 plan med kantine / kafé, veksthus, kjøkkenhage og diverse andre rom for fleksible felles fasiliteter, samt vaskerom og sauna på 1. plan og felles kontorlandskap og gjesterom på 2.plan. Her planlegges og naturlig ventilasjon i kombinasjon med solfangeranlegg eller solcellepanel

 

Byggetrinn 2 Her er avsatt til 15 enheter i 2 tun. Utformingen her vil bli tatt stilling til senere.

 

 null

Felleshus (t v) Leilighetshus (t h)

Illustrasjon: OpaForm AS

 

Liv og arbeid i landsbyen

Nærhet mellom arbeid, bolig og fritid er et viktig aspekt ved en økologisk landsby. Økologiske Landsby arbeider for å legge til rette for kontorplasser, næringsvirksomhet og aktiviteter som vil generere arbeid i landsbyen og i nærområdet som Bruvik og Osterøy.

Skolebygget som står tomt kan tas i bruk, og vi håper å kunne samarbeide med kommunen i denne sammenheng.

Innen landbruk er her muligheter på jorda som landsbyen disponerer (se nedenfor). Økologiske produkter kan omsettes gjennom nærbutikken, spesialbutikker I Bergen eller på Bondens marked, samt til landsbybeboere og lokalbefolkning på Bruvik og Osterøy.

Hjemmekontorplasser eller i felleshuset for dem som ikke trenger å pendle langt hver dag. Gode bredbåndsforbindelser vil bidra her. En kan tenke seg å etablere et miljø innen IT og media.

Osterøy  og Bruvik er godt egnet som utgangspunkt for økoturisme. Landsbyen vil kunne være et egnet sted for å etablere slike aktiviteter.

Naturbruk hvor man høster og bearbeider mat og ulike andre produkter fra naturen har også lange tradisjoner på Osterøy.

Her vil være grobunn for et kurssenter for økologisk og robust livstil som vil også kunne gi en del arbeidsplasser I nærområdet.

Vi oppfordrer alle som har tanker om framtidens arbeidsplasser utenfor bysentra til å ta kontakt for samarbeid og utvikling.

 

Fritid


Naturen på Osterøy er veldig variert og godt egnet for ulike aktiviteter hele året. Fotturer, skiturer, sykkelturer, padling og fisketurer. Landsbyen vil legge til rette for at det kan være sykler, kajakker, kanoer mm til bruk for dem som måtte ønske det.

Idrettsbane og grendahus med flott gymsal bare noen hundre meter fra landsbyen vil være utgangspunkt for mange ulike aktiviteter. I dag er det Tae Kwon do trening mm.

Ny aktivitet som f eks et kurssenter vil kunne tilby ulike aktiviteter og kurs for både fjern og nær.

Kulturaktiviteter er her rik grobunn for, også allerede eksisterende i bygda og i kommunen ellers.

 

Sjølforsyning og jordbruk

Vi ønsker å dyrke og produsere/videreforedle mat i og i nærheten av økolandsbyen. Det vil gi oss ferske matvarer og mindre transport, aktivitet, arbeid og samarbeid, som vil bidra til god livskvalitet og mindre fotavtrykk.

I og ved bolighusa kan vi ha vekster vi bruker hver dag; urter, salat, bær, frukt, flerårige matvekster mm. Det blir veksthus og urtehage ved felleshuset. I nærheten: parsellhager, bærbusker og frukttrær, med mulighet for høns og bikuber.

På Neset nede ved sjøen, fem minutts gangavstand fra landsbyens boligområde, leier vi jordbruksareal av kommunen. [Henvising] Her ser vi for oss hagebruk/jordbruk, gjerne organisert som andelslandbruk, med bær, frukt og nøtter, åkerbruk, skoghage/matskog og et lite innmarks-beite, samt høsting av gras til vinterfôr til sauer eller andre dyr, og litt ved. Her er 11 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, resten innmarksbeite, 35 dekar i alt.
Bruket disponerer også områder på fjellet ved Øyasetra (Olsnesfjellet; fjellbeite, utmarksbeite, lauving og vedhogst) inkludert en eldre utløe.
Yrke/næringsveg: Det er rom for agronom / gartner som kan skape seg en arbeidsplass her, med interesse for og kompetanse innen kompostering, ivaretaking av mikrolivet i jorda og jordkultivering, dyrking av grønnsaker og potet, urter, bær, frukt, flerårige matvekster, birøkt, hønsehold, husdyrhold.  Personen kan òg være ansvarlig for det faglige i andelslandbruket.

Andre i og utenfor landsbyen kan engasjere seg og bidra som medlemmer i andelslandbruket.

Vi bor ved sjøen, og sjømat, fisk og annet (alger og tang) vil være en naturlig del av sjølforsyninga.

Økolandsbyen er tilknytta BERAS, et globalt nettverk under FN, og Norsk Permakulturforening.

 

Økonomi

Vi kalkulerer med maksimum kr 33.000 per kvm bolig, inkludert tomt, infrastruktur og fellesbygg. Prisene kan variere mye mellom typer bolig, og om egeninnsats er med. Mer prersise kalkyler er under utarbeiding.

Ved innbetaling av startinnskudd på kr 50.000 gis prioritet i køen om å velge tomt og boligtype.

Medlemsskap i BØL er på kr 1 200 kr/år  samt en andel på kr 200 (engangsbeløp)

Verdien på boligene er indeksregulert.

 

Fremdrift

I økolandsbyen har vi hovedsakelig eier-enheter. Ordning for utleieenheter kommer til senere.  Dette dokument gjelder for alle byggetrinn. Byggetrinns definisjon og oppstart mv omtales annetsteds.

Denne oversikten over økonomi og tekniske opplysninger gir kun en oversikt over selve ordningen. Priskalkyler, tidsangivelser, beløp m v er kun veiledende. Inntil videre er Bergen Økologiske Landsby selger og megler.

Medlemsskap

Medlemsskap i BØL er obligatorisk og sammen med innbetalt startinnskudd gir det rett til førstevalg av boenhet i prosjektet. Salget for eksistetrende medlemmer åpner 10 virkedager før det ordinære salget. Deretter går en inn i den ordinære køen.

Beboerforening og borettslag

Prosjektet vil fullt utbygd  bestå av 8 boligtun med ca 40 boenheter. Boenhetene utgjøres av selveierboliger og boenheter i borettslag. Det vil bli stiftet en beboerforening som vil være det formelle kontaktpunkt mot grunneier og selger, som utvikler konseptet, samt et borettslag. Det er obligatorisk medlemsskap i beboerforeningen og - for dem som ikke er selveiere - borettsalget, nedfelt i kjøpekontraktene.

Byggestart
er forventet 3. kvartal 2017 Bygging gjennomføres i flere mindre byggetrinn.

Overtaking

Antatt tidspunkt blir angitt når samtlige forbehold (se nedenfor) er bortfalt og selger har startet bygging. Prosjektet oppføres i flere byggetrinn. Så snart alle forbehold for hvert byggetrinn er hevet, vil byggestart varsles med estimert oppstarttidspunkt for hvert hus. Ca 3 mnd før antatt ferdigstilling, vil kjøper motta et skriftlifg varsel som angir antatt overtakingsdato. ca 1 mnd før ferdigstilling mottar kjøper et skriftlig varsel om endelig overtakingsdato.

En gjør oppmerksom på at skissert overtakingstidspunkt ikke er endelig og en oversitting av denne fristen vil ikke gi rett til dagmulkt. Endelig overtakelsestidspunkt vil bli varslet nærmere og i henhold til kontrakt.

Kontraktslevering skal i alle fall være ferdig senest 15 måneder etter alle forbehold er bortfalt.

Prisliste
finnes hos selger/megler. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter. Kjøper må akseptere dette forbeholdet.

Omkostninger
Dokumentavgift av enhetssalget påløper  kun for selveierenheter. Dokumentavgift for det opprinnelig tomtekjøp er inkludert i enhetsprisen. Tinglysing av pantedokumenter kommer utenom.
Det tas forbehold om endrede offentlige avgifter og avgiftsgrunnlag. For selvbyggere kommer  i tillegg innbetaling
til beboerforening som bidrag i oppstartskapital. Beløpet inbetales sammen med meglers sluttoppgjør til meglers klientkonto ved overdragelse.

Salgsbetingelse
Salg av bolig under oppføring reguleres av Bustadoppføringslova av 13 juni 1997 no 43.

Medlemsskap

BØL er organisert som samvirkeforetak og ledes av et styre

BØL har en prosjektgruppe som gjennomfører det praktiske og administrative arbeidet i forbiondelse med landsby-prosjektet.

Som medlem stilles ingen krav utover at du deler vår visjon, at du betaler kontingenten, og bidrar etter kapasitet på våre aktiviteter. Du kan bli opptatt i prosjektgruppen hvor innsats (eller dugnasarbeid generelt) kan bli fratrukket inngangsbilletten til den ferdige landsbyen.

Som medlem har du fordelen av å påvirke beslutninger og utforming tidlig i prosjektet.

 

Tekniske oplysninger

Tilvalgsmuligheter

Ved levering av ferdigtegnede hus, er der anledning for ulike tilvalg. Disse vil fremgå av katalog fra selger.
 
Betaling
Det forutsettes at kjøper innbetaler 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåing, fratrukket eventuelle forskudd.
Selger kan tilby finansieringspakke, hvor de 10% først forfaller når lån fra navngitt finansieringsinstitusjon er innvilget.
Beløpet innbatels meglers klientkonto og er avtalt å være forskudd i samsvar med Bustadoppføringslova pgf. 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter Bustadoppføringslova pgf. 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stilt lovpålagt sikring for beløpet, vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger.

Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti etter Bustadoppføringslova pgf. 12 er stilt.  - Resterende kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglerforetakets klientkonto en - 1- uke før overtakelse.

Kjøpekontrakt
er i henhold til norsk standard (Byggblankett 3427). Leveransebeskrivelse og hustegninger er vedlegg til kjøpekontrakten. Kjøpekontrakt m vedlegg legges ut på www.bergenokologiskelandsby.no

Forbehold
Selger har tatt forbehold om forhåndssalg, byggetillatelse og finansiering
for gjennomføring av prosjektet. Hus- eller tomte-  -leveransen defineres av endelig kjøpekontrakt med vedlegg.
Dersom finansiering eller tilstrekkelig forhåndssalg ikke oppnås, bortfaller nærværende kontrakt uten at partene kan gjøre krav gjeldende mot hverandre. Eventuelle innbetalinger fra kjøper med eventuelle tillegg av opptjente renter på klientkonto, skal tilbakebetales kjøper.

Kjøper er innforstått med og aksepterer at selger ikke har byggetillatelse. Forutsetning for gjennomføring av denne kjøpekontrakt er at prosjektet blir godkjent av offentlige myndigheter og at byggetillatelse gis.

Kontrakt inngås med forbehold om at det blir solgt minimum 75% av enhetene i hvert byggetrinn som er lagt ut før byggestart.

Samtlige av selgers forbehold må i alle fall være oppfylt innen 6 måneder etter avtaleinngåelsen, og selger kan ikke under noen omstendighet påberope seg disse etter denne dato. 

Dette prospekt er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, f ks mht offentlige pålegg, uten at den generelle tilstand forringes.

 

Kontaktopplysninger

 

Bergen Økologiske Landsby SA

Postadresse: Pinnelien 9, 5053 Bergen

 E-post: info [at ] bergenokologiskelandsby.no

www.bergenokologiskelandsby.no

Side på Facebook

 

Org.nr. 988 148 091.

 

Kjetil Lygre (prosjektkoordinator) mob. 98 49 17 92 , Randi Benedikte Brodersen (styreleder) tlf. 55 58 30 12