Bred økologi

Studiesirkel
  • When 13.01.2008 from 10:00 to 15:00 (CET / UTC100)
  • Where grønne loftet
  • Add event to calendar iCal

Oppstart søndag 13.1, 3 timer. Kl. 1000-1500

deretter torsdagene 17., 24., og 31.1, a 3 timer. Kl. 1900- 2200.

Boken bred økologi av Semb-Johansson mfl. kan kjøpes eller lånes av BØL til bruk på kurset.

Last ned og distribuer plakat!


Tema:

1. Forståelsen av økosystemet. sø, 2t

2. Menneskesamfunn i et humanøkologisk perspektiv. sø, 2t

3. Bærekraftig økonomi: Planøkologisk markedsøkonomi. dag 2, 3t

4. Organisasjonsøkologi. dag 3, 3t

5. Konsensus (Kap. 1-3 i Butler og Rothstein) dag 4, 2t

6. Bred økologi og fremtiden. dag 4, 1 t

 

 

Forståelsen av økosystemet.

 

Arne Semb-Johansson, Ivar Mysterud og Jon Lund Hansen

 

Begrepet økologisk system, eller økosystem indikerer at prosessene i naturen lar seg beskrive ved hjelp av innbyrdes påvirkningsregler for delene (komponentene) i systemet. Det antas med andre ord en viss orden og forutsigbarhet i de kompliserte ”samspill” vi ser eksisterer mellom arter og deres miljø. Komponentene, både de levende  (biotiske)  og ikke-levende  (abiotiske)  som utgjør økosystemet, har relasjoner til hverandre. Planteetende dyr spiser planter, rovdyr spiser de planteetende dyrene osv. Sammen med forholdende i det fysisk-kjemiske miljøet definerer ”samspillet” mellom de levende komponentene (mikroorganismer, planter, dyr) de sentrale prosesser i naturen. For å beskrive dette mer nøyaktig kan organismene ordnes i hovedgrupper etter levevis og gjensidig påvirkning.  De to viktigste prosessene i økosystemet er stoffkretsløpet og energistrømmen.  Det eksisterer ulike syn på hvordan styring og kontroll egentlig foregår i økosystemene.  Viktige begreper som beskrives i en slik forbindelse, er positive og negative tilbakematningsmekanismer, såkalt feedback. En dypest mulig forståelse av disse mekanismene i ulike økosystemer er viktige for å forutse konsekvensene av menneskelig aktivitet  (for eksempel utbygging, forurensning, befolkningsvekst og høsting av ressurser) i ulike miljøer. Siden menneskesamfunnet inngår som en del av de fleste økosystemene på mange nivåer (skalaer), vil økologisk innsikt også gi oss mulighet til å forutsi hvordan menneskelig aktivitet kan slå tilbake på oss selv. Hvis ikke mennesket tar tilstrekkelig hensyn til innsikten vi har om økosystemets styringsmekanismer, kan de komme til å påvirke systemet negativt med store og uforutsette konsekvenser for vår fremtid.

 

Hovedtema:

Begrepet økosystem.

De levende aktørene.

Ulike samlivsformer.

To viktige prosesser.

Overordnede trekk ved økosystemet.

Positiv feedback.

Utvikling av økosystemet.

Produksjon og mangfold varierer.

Mennesket og økosystemet.

Biosfæren styres av feedback-sløyfer.

Fremtidens energibruk må endres.

 

 

 

 

Menneskesamfunn i et humanøkologisk perspektiv.

 

Ivar Mysterud og Iver Mysterud

 

Her presenteres og diskuteres en antropologisk modell av samfunnsutviklingen som er utarbeidet av de nordamerikanske forskerne Allen W. Johnson og Timoty Earle på bakgrunn av empirisk forskning av menneskesamfunn – fra små grupper med naturalhusholdning til store jordbruksstater.  Den kan utvikles videre til å beskrive også moderne industrisamfunn. Modellen identifiserer tre hovedelementer: miljøet, individuelle økonomiske aktører med ulike behov og kulturen i vid forstand (teknologi, organisasjon, kunnskap), og ser på implikasjonene av samspillet mellom disse i et utviklingsperspektiv.

I evolusjonen av menneskesamfunn er befolkningsveksten en hoveddrivkraft. Veksten fører til press på ressursene i miljøet, og intensiverte bestrebelser for å overleve framkaller responser for å håndtere problemer knyttet til henholdsvis produksjonsrisiko, ressurskonkurranse, kapitalbehov og ressursmangel. Vi ser også framveksten av en økende økonomisk og politisk integrasjon og sosial lagdeling. Modellen forener elementer fra biologi, evolusjonær økologi, antropologi, økonomi, historie og statsvitenskap. Den er i våre øyne helt sentral når det gjelder å forstå humanøkologi og menneskets utvikling globalt.

 

Hovedtema:

Innledning

Befolkningsvekst som utgangspunkt

Humanøkologisk analyseperspektiv

Kausalitetsproblemer

Humanøkologisk kultursyn

Samfunnstyper i et utviklingsperspektiv

Evolusjon og atferd

Økonomi i et utviklingsperspektiv

Naturalhusholdsøkonomi

JE-modellen og eksistens-intensiveringens implikasjoner

Mot en teori om det moderne samfunn

Økonomisk integrasjon og symbolbruk

På vei mot framtiden

 

 

 

Bærekraftig Økonomi:

Planøkologisk markedsøkonomi

 

Jacob Bomann-Larsen

 

Uten økologi ville det ikke finnes noen økonomi. Økologien er selve fundamentet for enhver form for økonomi. Hittil har dette faktum i liten grad blitt tatt hensyn til i økonomisk teori og praksis. Her ligger det mye upløyd mark som et økende antall økonomer nå begynner å ta fatt i.

 

Hovedtema:

Modell for en bærekraftig økonomisk utvikling

Primære og sekundære miljøindikatorer

Virkemidler for en bærekraftig økonomisk utvikling

Lovreguleringer versus prisinsentiver

Økt sessursproduktivitet og høy skatt på fossilt brensel

Miljøvern og fordeling

Fra ord til handling

 

 

 

 

Organisasjonsøkologi

 

Jon Lund Hansen og Per A. Cristensen

 

Økologi har bred relevans for næringslivet. Ved siden av problematikken rundt energibruk, forurensing og forbruk av begrensede materielle ressurser har et økologisk helhetsyn implikasjoner for områder som arbeidsplassutforming, psykososialt arbeidsmiljø, organisering og ledelse. Næringslivet må selv bli en frivillig drivkraft i den internasjonale, miljørettede snuoperasjonen som har begynt. Utbredelsen av hva vi her har kalt  en enkel miljøforståelse er en positiv begynnelse. Men for at ”den grønne bølge” skal bli varig og gi resultater, må næringslivet utvikle en praksis basert på et bredt, økologisk syn.

Den enkelte bedrift må yte positive bidrag i tillegg til å være foregangsbedrift ved minimal forurensing og minimalt forbruk av ikke fornybare materialer og energibruk. De viktigste bidragene vil være satsing på økologiske produkter og tjenester, valg av miljøvennlige samarbeidspartnere, valg av lokal produksjon fremfor eksport/import og altruistiske bidrag til miljøvennlig utvikling.

 

Hovedtema:

Innledning

Økosystemet som metafor

Organisasjonsøkologi og forandringsarbeid

Bedriften og mennesket

Et næringsliv med bred økologisk orientering

Avslutning

 

 

 

Bred økologi og fremtiden

 

Ivar Mysterud, Arne Semb-Johansson og Jon Lund Hansen

 

 

I dette siste avsnittet har vi forsøkt å se helheten i den brede økologiens forhold til de store problemer menneskeheten i dag strir med. Vår psykologiske egenart gjør det ikke lett å innrømme realismen i det historiske som nå skjer. Vi forsøker etter beste evne å benekte og fortrenge det. Men truslene mot menneskehetens fortsatte eksistens er nå så mange og tydelige at det vil være alvorlig å neglisjere dem. Det er full global krise, og den øker i omfang hver dag gjennom ressursuttømming og befolkningsøkning. Kjente og ukjente risikofaktorer kommer stadig til og krever at vi må forholde oss til helheten. Bred økologi utgjør her en tverrfaglig utfordring. Mennesket har i større grad enn noen annen dyreart satset på kultur, som vi definerer med stikkordene teknologi, organisasjon og kunnskap.  Det har til de grader påvirket vår overleving på kort sikt, at mer langsiktige utviklingstrekk nå holder på å bli vårt største problem. Menneskets påvirkning på planeten holder på å gi oss katastrofer av globalt omfang. Vi er stilt overfor umulige etiske dilemmaer, og spørsmålet er om vi er vårt ansvar bevisst. Det etisk grunnleggende for å bedømme fremtidens samfunnsformer og styringsmekanismer ligger i utforskningen av det tilsynelatende filosofisk paradoksale at samtidig som vi må begrense befolkningsøkningen og hindre menneskets overutfoldelse, må vi ikke sette en etikk fra bred økologi for å redde planeten over humanismen. Diskusjonen av etiske normer og filosofi om fremtiden samler seg i at vi ikke ønsker å peke på bestemte samfunnsformer eller organisasjonsformer som de suverene for fremtiden. Vi bør satse alle krefter på å bevare miljøet  for fortsatt kultur og samfunnsutvikling.

 

Hovedtema:

Betraktninger om betrakteren

Dagens problemer

Etikk

Hvor ligger løsningene?

Bred økologi er nødvendig

Snuoperasjon i megaklassen